دانشگاه علم و صنعت ایران- تصاویر کنفرانس دوم
تصاویر کنفرانس دوم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.94.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب