دانشگاه علم و صنعت ایران- * تاریخ های مهم *
تاریخ های مهم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مهلت ارسال مقاله................................................ به پایان رسیده است!

اعلام  نتایج داوری مقالات......................................  پایان فروردین‌ماه 1393

آخرین مهلت ثبت نام.............................................  1393/02/20

زمان برگزاری کنفرانس.........................................  1393/02/31

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.88.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب