دانشگاه علم و صنعت ایران- حامیان
حامیان کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

حامیان مالی

حامیان رسانه ای

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.62.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب