دانشگاه علم و صنعت ایران- برگزارکنندگان
برگزارکنندگان کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
  • انجمن مهندسی شیمی ایران
  • دانشگاه علم و صنعت ایران
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.61.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب