دانشگاه علم و صنعت ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای کمیته اجرایی کنفرانس به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگی

عنوان

مهشید  آشتیانی

مدیر اجرایی

ادریس اعتماد

مدیر وب سایت

الهام حاجی‌محمدی

عضو اجرایی

سارا خسروی

طراح پوستر و بنر

زهرا خدابخشی

مدیر روابط عمومی

محمود سعیدی

عضو اجرایی

امیرحسین طاهرشمسی

طراح وب‌ سایت

مجتبی قامتی

طراح پوستر و بنر

خشایار محمدزاده

عضو اجرایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.59.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب