دانشگاه علم و صنعت ایران- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای کمیته علمی کنفرانس که مسئولیت نظارت و بررسی محتوای علمی را بر عهده دارند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد.

نام خانوادگی

نام

سازمان

امینیان

جواد

دانشگاه شهید بهشتی

ایرانی

محمد

پژوهشگاه صنعت نفت ایران

بزمی
منصور
پژوهشگاه صنعت نفت ایران

بهجت

یعقوب

پژوهشگاه صنعت نفت ایران

پرواره

ارسلان

دانشگاه رازی کرمانشاه

پروینی

مهدی

دانشگاه سمنان

پیشوایی

سید محمود رضا

دانشگاه صنعتی شریف

پیغمبر زاده

سید محسن

دانشگاه آزاد ماهشهر

تقی زاده

مجید

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ثباتی

محمد امین

دانشگاه علم و صنعت ایران

ثقه الاسلامی

ناصر

دانشگاه فردوسی مشهد

حسنوند
امین
دانشگاه لرستان

حسینی

سید حسین

دانشگاه ایلام

حق شناس فرد

مسعود

دانشگاه صنعتی اصفهان

خان اف

محمد حسن

دانشگاه علم و صنعت ایران

خسروی نیکو

محمد رضا

دانشگاه صنعت نفت

دهنوی

محمد علی

دانشگاه امام حسین(ع)

رحمانی

محمد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رحیمی

مسعود

دانشگاه رازی کرمانشاه

رحیمی

محمود رضا

دانشگاه یاسوج

رحیمی

 رهبر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

رمضانی سعادت آبادی

احمد

دانشگاه صنعتی شریف

رئیسی

احمد رضا

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

زیودار

مرتضی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سلطانی

عطا ا...

دانشگاه شهید باهنر کرمان

شاه حسینی

شاهرخ

دانشگاه علم و صنعت ایران

شیخ زاده

قنبر علی

دانشگاه کاشان

شیروانی

منصور

دانشگاه علم و صنعت ایران

صادق زاده

جعفر

پژوهشگاه صنعت نفت ایران

صادقی

محمد تقی

دانشگاه علم و صنعت ایران

ضرغامی

رضا

دانشگاه تهران

طلایی

محمد رضا

دانشگاه اصفهان

عصاره

مهدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

عظیمی

عزیز

دانشگاه شهید چمران اهواز

علی پور

محمد حسین

دانشگاه علم و صنعت ایران

علیزاده داخل

اصغر

پژوهشگاه صنعت نفت ایران

قائمی

احد

دانشگاه علم و صنعت ایران

کاکایی

امیر حسین

دانشگاه علم و صنعت ایران

کثیری بید هندی

نورا...

دانشگاه علم و صنعت ایران

محبی

علی

دانشگاه  شهید باهنر کرمان

محبی کلهری

داود

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرادی

صادق

دانشگاه اراک

مرادی

علی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مروجی

مصطفی

دانشگاه اراک

مظاهری

کریم

دانشگاه صنعتی شریف

مقدس

جعفر صادق

دانشگاه صنعتی سهند

مقدسی

عبدالرضا

دانشگاه اراک

موحدی راد

سلمان

دانشگاه علم و صنعت ایران

مهربانی

ارجمند

دانشگاه صنعتی اصفهان

میرنجفی‌زاده
سید محمد
دانشگاه علم و صنعت ایران

وحیدی

امید

دانشگاه علم و صنعت ایران

هاشم آبادی

سید حسن

دانشگاه علم و صنعت ایران

هاشمی پور رفسنجانی 

حسن

دانشگاه شهید باهنر کرمان

هرمزی

فرامرز

دانشگاه سمنان

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.58.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب