دانشگاه علم و صنعت ایران- سازمان اصلی
سازمان اصلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

رئیس همایش

جناب آقای دکتر محمد علی برخورداری

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر همایش

جناب آقای دکتر حسن هاشم آبادی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.57.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب