دانشگاه علم و صنعت ایران- اهداف
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پیرو موفقیت در برگزاری کنفرانس دوره های پیشین،پنجمین دوره کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی ونفت، اردیبهشت ماه سال 1393 دردانشگاه علم وصنعت ایران با اهداف زیر برگزار می گردد.

  • فراهم نمودن بستری برای تبادل نظر بین کارشناسان، محققان و خبرگان علمی و صنعت
  • عرضه دستاوردهای نوین محققان وپژوهشگران به مجامع علمی و صنعتی
  • معرفی ابعاد وسیع مدل سازی های CFD در صنایع فرآیندی
  • شناسایی توانمندی های CFD و کاربردهای آن
  • شناسایی محدودیت ها در اعتبار و کاربرد کدهای CFD موجود و ترسیم افق پژوهش های مورد نیاز
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.51.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب