دانشگاه علم و صنعت ایران- تصاویر کنفرانس اول
تصاویر کنفرانس اول

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find.php?item=1.100.38.fa
برگشت به اصل مطلب